Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Bölüm Hakkında

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü, 2004-2005 öğretim yılında kuruldu. Bölümümüz 2007-2008 Öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitim ve öğretim etkinliklerine başladı. Sosyoloji Bölümü 5 Profesör, 2 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere 16 akademik personelden oluşmaktadır.

Sosyoloji toplumsal yapıların bütünleşme ve değişme süreçlerini ele alıp incelemeye çalışan bir bilim olarak, hem içinde yer aldığı genel toplumsal yapının hem de bölgesel yapının değişim ve farklılaşma/bütünleşme unsurlarıyla ilgilenmektedir. Toplumsal değişme, toplumsal yapının en temel özelliklerinden biri olarak, göç, nüfus artışı, teknolojik/maddi gelişmeler vb. gibi etkenlerle yakından bağlantılıdır.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak, Sosyoloji Bölümü,

- Toplumsal yapı analizleri konusunda yetişmiş, uzman, program amaçlarına uygun, nitel ve nicel araştırma konularında deneyimli, alanında donanımlı,
- Sosyal ve kültürel gerçekliğin nitel ve nicel özellikler taşıyan boyutlarına karşı duyarlı,
- Kuramsal, yöntembilimsel ve alana ilişkin olarak yeterli sosyolojik donanıma ve pratiğe sahip,
- Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumunu göz önüne alarak ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapabilecek nitelikte,
- Toplumsal sorunlara bütüncül bir perspektifle yaklaşan,
sosyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Gerek bilim olarak sosyolojiye, gerekse içinde yer alınılan bölgenin gelişmesine katkı yapmak bölümün temel hedefleri arasındadır.

Türkiye’deki toplumsal ve kültürel gelişmeleri farklı bölümlerle eşdeğer bir paylaşım içinde izleyerek katılımcı ve üretken bir anlayışı benimsemek, Sosyoloji bölümünün temel akademik yaklaşımlarından birisidir. Bölümde sosyal ve kültürel tartışma ortamları yaratarak, konferanslar, toplantılar, söyleşiler düzenleyerek gerek akademik gerekse toplumsal düzeyde katılımcı ve etkileşimci bir anlayışı kurumsallaştırmak, bu çerçevede esas amaçlar arasındadır.